Zapowiedzi

Spotkanie informacyjne

calendar 10-02-2020
Spotkanie informacyjne

 

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się:

 • 10 luty 2020 r. w godz. 12:00 – 14:00 (rejestracja
  od godz. 11:45) w sali konferencyjnej Głównego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Łodzi,
  ul. Moniuszki 7/9, I piętro. (termin rekrutacji do 5 lutego 2020 r.).

W przypadku chęci wzięcia udziału w spotkaniu informacyjnym, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego wraz z niniejszą informacją pod przyciskiem „Weź udział”. Informujemy o możliwości zapewnienia tłumacza języka migowego podczas spotkania. Potrzebę taką wystarczy zaznaczyć
w formularzu zgłoszeniowym, który jest dostępny na stronie: https://rpo.lodzkie.pl/szkolenia-pife/item/4018-spotkanie-informacyjne-dotyczace-pozyskiwania-srodkow-na-rozwoj-infrastruktury-opieki-spolecznej. Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc o udziale w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń.
W przypadku pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

 

Na co można otrzymać dofinasowanie

 

W ramach Konkursu dopuszcza się następujące typy projektów:

 1. dostosowanie infrastruktury pomocy społecznej do potrzeb regionu w zakresie świadczenia usług bytowych:
  - remont, budowa, przebudowa budynków pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
  - adaptacja istniejących budynków w celu dostosowania ich do świadczenia usług pomocy społecznej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu,
 2. projekty infrastrukturalne polegające na budowie, przebudowie, remoncie lub adaptacji budynków dla podmiotów realizujących formy pomocy:
  - w zakresie pełnienia funkcji zawodowych rodzin zastępczych oraz dla realizacji zadań rodzinnych domów dziecka
  - w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
 3. projekty infrastrukturalne polegające na remoncie, budowie, przebudowie lub adaptacji budynków dla podmiotów integracji społecznej, w tym CIS, KIS, ZAZ, WTZ, realizujących formy pomocy w zakresie usług aktywnej reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
  Wydatki związane z zakupem wyposażenia niezbędnego do osiągnięcia celów realizowanego projektu są możliwe pod warunkiem, że nie stanowią jedynego elementu projektu (stanowią element szerszej inwestycji).
 4. mieszkalnictwo socjalne, wspomagane i chronione:
  - przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu ich adaptacji na mieszkania socjalne, wspomagane i chronione w powiązaniu z procesem aktywizacji zawodowej, mającym na celu usamodzielnienie ekonomiczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (dopuszczalne będzie wsparcie części wspólnych budynków mieszkalnych)
 5. tworzenie i rozwój infrastruktury opieki nad dziećmi w wieku do lat 3:
  - budowa, przebudowa lub adaptacja budynków wraz z zakupem wyposażenia niezbędnego do świadczenia usług w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (np. żłobki, żłobki przyzakładowe, kluby dziecięce). Inwestycje stanowić muszą uzupełnienie interwencji EFS, umożliwiającej godzenie życia zawodowego z prywatnym, w celu zwiększenia aktywności zawodowej rodziców

 

Dla kogo

 Do skorzystania ze spotkania zapraszamy mieszkańców województwa łódzkiego zainteresowanych przedmiotową tematyką.

 

Program spotkania

 

1.         Omówienie zakresu wsparcia w ramach Działania VII.3 Infrastruktura opieki społecznej, dotyczącego w szczególności:

 • celów i założeń konkursu, w tym:

- podmiotów uprawnionych do ubiegania się o dofinansowanie;

- typów projektów;

- wydatków możliwych  do sfinansowania;

 • zagadnień formalnych i merytorycznych;
 • zasad przygotowania wniosku o dofinansowanie;
 • omówienie kryteriów.

2.         Źródła informacji o Funduszach Europejskich.

3.         Konsultacje indywidualne.

 

Organizator spotkania:

 

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Łodzi

ul. Moniuszki 7/9

90-101 Łódź

tel.: 42 663 31 07, 42 663 34 05, 42 291 97 60

e-mail: GPILodz@lodzkie.pl

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej