Zapytania ofertowe

 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2018

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego psychologa (specjalista psychoterapii) u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-01-2018

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu przez biegłego lekarza psychiatrii u osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brzezinach.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 18-12-2017

  Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, woj. łódzkie, pow. brzeziński tel. (0-46) 874-22-24, fax. (0-46) 874-27-93, NIP. 833-00-05-565,  REGON  750148615, e-mail: grzegorz.koziel@brzeziny.pl, Adres, siedziba: Urząd Miasta 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16

  zmiana zapytania ofertowego z dnia 14.12.2017r.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 14-12-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku z wyposażeniem gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Brzezinach w ramach zadania realizowanego przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 9/ 2017/960.67 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia (zakup wraz z dostawą).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 12-12-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku z koniecznością wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach podstawowych w Brzezinach w ramach zadania realizowanego przy udziale środków budżetu państwa zgodnie z Umową Nr 9/ 2017/960.67 z dnia 5 grudnia 2017 r. zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia (zakup wraz z dostawą).

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 06-12-2017


  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” według następującego podziału na części(zadania).
  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 
  Zadanie nr.1 – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr.1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła  w Brzezinach”
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność konstrukcyjna – budowlanej.   

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-12-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT RPO WŁ 2014-2020 na realizację projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Oferta współpracy calendar 27-10-2017

  Ogłoszenie


  W związku udzielaniem przez Miasto Brzeziny pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie miasta Brzeziny, Burmistrz Miasta Brzeziny proponuje współpracę przy realizacji niniejszego zadania w roku szkolnym 2017/2018.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • zapytanie ofertowe calendar 25-08-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 25-05-2017

  Zorganizowanie obozu/kolonii z programem terapeutycznym w miejscowości turystycznej w górach, nad morzem  lub na mazurach z programem profilaktycznym dla grupy od 10 do 12 dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym z terenu miasta Brzeziny w wieku od 7 do 16 lat.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 08-05-2017

  Zapytanie ofertowe


  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:


  Pełnienie dyżurów terapeuty ds. uzależnień dla osób i rodzin dotkniętych problemem uzależnienia z terenu miasta Brzeziny, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2017 zgodnie z zadaniem zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru calendar 28-04-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121211E – ul. Dąbrowskiego w Brzezinach w km 0+216 – 0+316 wraz z umocnieniem skarpy rowu oraz odtworzeniem poboczy i przepustu w km 0+227”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru calendar 28-04-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121004E – ul. Ludowa w Brzezinach w km 0+208 – 0+408 wraz z umocnieniem skarp rowu”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru calendar 28-04-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136 – 0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe SENIOR WIGOR calendar 19-04-2017

  Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Przeprowadzenie jednorazowego spotkania edukacyjnego na temat sztuki ludowej regionu łódzkiego w wymiarze do 2 godzin dydaktycznych w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, w szczególności zapoznanie z historią regionu, ludowym wzornictwem itp. 15 osób starszych . Spotkanie prowadzone będzie w Dziennym Domu przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach w kwietniu 2017 r. w zaproponowanym terminie i godzinie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zapewni potrzebne materiały do prowadzenia spotkania.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Zapytanie ofertowe calendar 04-04-2017

  ZAPYTANIE OFERTOWE


  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont ciągu pieszego w ul. Świętej Anny w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego calendar 02-03-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) calendar 02-03-2017

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) calendar 02-03-2017

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ
 • Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) calendar 02-03-2017

   

  Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

  Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

  CZYTAJ WIĘCEJ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej