Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 05-03-2020

W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:

- konstrukcyjno – budowlanej,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
- instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,  wodociągowych, 
przy montażu instalacji fotowoltaicznych (149 lokalizacji) oraz pomp ciepła (79 lokalizacji) – zlokalizowanych na terenie Miasta Brzeziny. Zamawiający informuje, że oferty można składać zarówno na jedną, dwie lub wszystkie ww. specjalności.
O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają następujący warunek: Wykonawca wykaże, że  posiada doświadczenie w pełnieniu funkcji kierowniczych lub nadzoru inwestorskiego nad realizacją (w ciągu ostatnich 5 lat przed terminem składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) - przynajmniej dwóch zamówień obejmujących montaż min. 30  instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła wraz
ich z uruchomieniem.
Przedmiot umowy z Wykonawcą opisany jest w dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Miasta Brzeziny pod adresem: https://brzeziny.pl/przetargi.php?pr=934 (ogłoszenie z dnia 11.10.2019 r.)
Przewidziany termin zakończenia do 30 listopada 2020 r.
Ofertę prosimy przygotować na załączonym formularzu ofertowym i przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (urszula.prysinska@brzeziny.pl) w terminie do dnia 13.03.2020r.  do godź.12.00.  

Wykaz załączników:


1. Załącznik nr 1- formularz ofertowy
2. Załącznik nr 2 - wzór umowy

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej