Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 09-03-2020

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkolenia Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach ( dla 30 osób), 95-060 Brzeziny, ul. Bohaterów Warszawy 4 z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów z chorobami przewlekłymi typu epilepsja/ cukrzyca w wymiarze 2 godzin zegarowych, w dniu 12 marca 2020r. w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach ul. Bohaterów Warszawy 4. Szkolenie musi zostać przeprowadzone przez osobę posiadającą niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do jego przeprowadzenia i zakończyć się wydaniem każdemu uczestnikowi szkolenia zaświadczenia o przeprowadzonym szkoleniu w ramach pomocy przedmedycznej dla uczniów z chorobami przewlekłymi typu epilepsja/ cukrzyca.
Termin realizacji szkolenia 12 marca 2020r. godzina do uzgodnienia z dyrektorem Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach ul. Bohaterów Warszawy 4 tel. 046 874-2442
Kryterium oceny ofert – cena 100%
Inne 0 %
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty
Wraz ze złożoną ofertą Zamawiający prosi o przedłożenie dokumentu potwierdzającego posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia w/w szkolenia. O spełnieniu wymagań do przeprowadzenia szkolenia decyduje dyrektor r Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach ul. Bohaterów Warszawy 4. Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia oferty. Wykonawca musi posiadać niezbędne uprawnienia, umiejętności, wiedzę, środki, sprzęt i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia z należytą starannością oraz aktualnym poziomem wiedzy i techniki.
W przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu zamówienia płatna będzie przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 14 dni od dnia prawidłowo wypełnionego i złożonego do sekretariatu Urzędu Miasta Brzeziny rachunku/faktury. 
Dane do faktury/ rachunku:
Miasto Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, NIP 833 00 05 565
Usługa: szkolenie Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzezinach z zakresu pomocy przedmedycznej dla uczniów z chorobami przewlekłymi typu epilepsja/ cukrzyca, w wymiarze 2 godzin w dniu 12 marca 2020r.
Ofertę wraz z wypełnioną klauzulą informacyjną RODO oraz dokumentami potwierdzającymi posiadane kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy: grzegorz.koziel@brzeziny.pl w terminie do  godziny 12.00  w dniu 11 marca 2020r. lub osobiście w sekretariacie Urzędu Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny ul. Sienkiewicza 16, I piętro pokój nr 110. Decyduje data skutecznego wpływu na wskazany adres. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Pełna treść

Wzór oferty

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej