Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 30-10-2020

ZAPYTANIE OFERTOWEI.    Zamawiający: Miasto Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny zaprasza do złożenia oferty na wykonanie zamówienia pod nazwą: 

Wykonanie ekspertyzy/opinii biegłego w zakresie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej, dotyczącej zmiany stosunków wodnych na działkach w Brzezinach.


II.    Dodatkowe informacje i materiały dotyczące zamówienia można uzyskać w pok. 302 Urzędu Miasta Brzeziny lub pod numerem tel. 46 874 77 57, email: ewa.kolodziej@brzeziny.pl
III.    Przedmiot zamówienia obejmuje:

1.    Wykonanie ekspertyzy i sporządzenia opinii biegłego/specjalisty w dziedzinie hydrologii, hydrogeologii, stosunków wodnych lub melioracji wodnej posiadającego stosowne uprawnienia w związku z prowadzonym postępowaniem administracyjnym.
2.    Przedmiotem ekspertyzy i sporządzenia opinii będzie określenie czy działania właścicieli działek o           nr ewid. goedez. 1712/2 i 1712/2 położonych w Brzezinach doprowadziły do zaburzenia stanu wody ze szkodą dla gruntów sąsiednich (działka nr 3778, 1708/9, obręb 6 i grunty przyległe), w myśl art. 234 i 235 ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017r oraz ewentualne zaproponowanie sposobu przywrócenia prawidłowego stanu wody na gruncie.
3.    Ekspertyza powinna zawierać:
a)    Opis istniejącego staniu wody na gruncie
b)    Dokumentację fotograficzną obecnej sytuacji na gruncie
c)    Czy i kiedy na przedmiotowych działkach nastąpiła zmiana stanu wody na gruncie i przez kogo ona nastąpiła
d)    Czy nastąpiła zmiana kierunku napływu wody opadowej (jeśli tak, to z jakiej przyczyny i czy z powodu dokonanych zmian)
e)    Kto jest sprawcą zmiany stanu wody na gruncie
f)    Na czym polegała zmiana stanu wody na gruncie
g)    Czy dochodzi do zalewania działek sąsiednich i jaka jest tego przyczyna
h)    Pomiary sytuacyjno-wysokościowe wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie wraz z niezbędnymi przekrojami, określenie położenia działek nr ewid. geodez. 1712/2, 1713/2, 1708/9 i 3778 w Brzezinach w stosunku do działek sąsiednich (czy jest położona wyżej bądź niżej, określić o ile)
i)    Wyszczególnienie konkretnych działań właścicieli działek, które ingerują w ukształtowany w terenie system zasobów wodnych
j)    Czy ewentualna zmiana stosunków wodnych spowodowała szkody w działkach sąsiednich (jeśli tak to wyszczególnić)
k)    Wpływ wód opadowych i roztopowych w najmniej korzystnym okresie roku
l)    Wnioski i zalecenia, które powinny być konkretne i w przypadku stwierdzenia, że zasadne jest wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom powinny jednoznacznie określać jakie urządzenia powinny zostać wykonane, a w przypadku jeśli wnioski i zalecenia będą wskazywały na konieczność przywrócenia stanu poprzedniego to powinny wskazać jednoznacznie jakie był stan poprzedni na działce, która ma zostać przywrócona do stanu poprzedniego.
4. W celu realizacji zamówienia Zamawiający, udostępni Wykonawcy materiały prowadzonych postępowań, określając lokalizacje działek, charakter sprawy, przebieg  postępowania, udzielając wszelkich informacji niezbędnych do przeprowadzenia badań. Pozostałe materiały Wykonawca jest zobowiązany zapewnić we własnym zakresie na własny koszt.
5. W trakcie przygotowania ekspertyzy należy wziąć pod uwagę prawo stron i organów do zadawania pytań dotyczących ekspertyzy.
6. Po sporządzeniu ekspertyzy/opinii i przedstawieniu jej stronom postępowania, w przypadku złożenia przez strony uwag do opinii, Wykonawca będzie miał obowiązek ustosunkować się pisemnie do tych uwag w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Wraz z podpisaniem umowy Wykonawca zostanie powołany na biegłego postanowieniem Burmistrza Miasta Brzeziny.
7. W trakcie trwania postępowania administracyjnego należy wziąć pod uwagę możliwość udzielenia odpowiedzi lub opisów zagadnień stawianych przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze.
8. Wykonawca zobowiązany jest  dostarczyć do Urzędu Miasta Brzeziny opinie, o których mowa wyżej w trzech egzemplarzach w wersji papierowej oraz jednym w wersji elektronicznej.
9. Kryterium wyboru ofert: cena 100%
10. Termin wykonania przedmiotu zamówienia: 15 grudnia 2020 r.
IV. Wymagania jakie powinien spełniać Wykonawca zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
1.    Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:
a)    Wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz cenowo-ofertowy wg załączonego wzoru formularza ofertowego
b)    Dokumenty potwierdzające uprawnienia w zakresie hydrologii lub melioracji wodnych.
V. Termin złożenia oferty: 6 listopada 2020 r. do godz. 12:00. Oferty można składać w formie pisemnej na adres Urzędu Miasta Brzeziny, ul. H. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny lub droga mailową na adres: ewa.kolodziej@brzeziny.pl
VI. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu
VII. zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postepowania, w tym bez podania przyczyny.

 

Pełna treść

 


Załączniki:
1. formularz ofertowy
2. wzór umowy

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej