Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 22-02-2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na wykonanie Programu funkcjonalno – użytkowego podczas realizacji zadania pn „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – etap II”

 

Przedmiotem zamówienia jest zdefiniowanie zakresu rzeczowego na wykonanie dokumentacji projektowej i prac mających na celu realizację inwestycji polegającej na dostawie, montażu i uruchomieniu:

 

- 200 szt. instalacji fotowoltaicznych

 

Przedsięwzięcie będzie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj” w ramach dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii. Celem niniejszego zadania jest ograniczenie lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń w wyniku zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł.

 

Należy określić czy przewidywany zakres prac instalacyjnych i budowlanych nie będzie stanowił źródła zagrożenia dla ochrony środowiska i nie będzie przedsięwzięciem mogącym oddziaływać w sposób szkodliwy na środowisko naturalne. Należy oszacować roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, redukcję do atmosfery m.in. CO2.

 

 

 

W ramach zamówienia należy:

 

1) opracować program funkcjonalno – użytkowy wraz z szacunkowym kosztem wykonania prac zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013.0.1129)

 

 

 

Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej w 4-ech egz oraz cyfrowej na nośniku CD lub DVD

 

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do bieżących konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego.

 

 

 

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 26 marzec 2021 r.

 

Kryterium oceny ofert: – cena 100%

 

inne: brak 

 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy/ zlecenia, a w szczególności warunki zapłaty:

 

1. Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.

 

2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą Urząd Miasta Brzeziny,  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, faxem 46/ 874-27-93 lub pocztą elektroniczną sekretariat@brzeziny.pl w terminie do dnia 26 luty 2021 r. do godz. 10.00

 

 


Pełna treść

 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej