Zapytania ofertowe

zapytanie ofertowe

calendar 14-09-2021

 

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Nazwa zadania:
1)    Przegląd techniczny oraz czyszczenie następujących osadników i separatorów wraz z utylizacją pobranych osadów:

 

Lp.

Urządzenie

Lokalizacja

1.

Separator AWAS-SK NG 100     o szacunkowej pojemności 7 m³ wraz z osadnikiem o pojemności 10 m³

w rejonie ulicy Reymonta, na wysokości ulicy Północnej

2.

Separator lamelowy Unicon 90/900o szacunkowej pojemności 13,5 m³ wraz z  osadnikiem o pojemności 7,5 m³

w rejonie ulicy Reymonta, na wysokości ulicy Północnej

3.

Separator TITAN KF040 pojemność komory: 14 m³

Park Miejski, ul. Piłsudskiego

 

4.

Odstojnik piaskowy o szacunkowej pojemności 6 m³

ul. Nadrzeczna

 

5.

Separator TBH-Y2 CFA8ASo szacunkowej pojemności 10 m³

ul. Waryńskiego

 

2)    Dokonanie wpisu w książce eksploatacji separatora.
Wszystkie urządzenia usytuowane są wzdłuż rzeki Mrożycy w miejscowości Brzeziny (woj. łódzkie).
Termin realizacji zamówienia: do 29.11.2021r. Kryterium oceny ofert – cena 100 %                        Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1. Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całości zamówienia, łącznie z kosztami transportu i kosztami utylizacji pobranych osadów.
2. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 21 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3.  W przypadku ewentualnych zniszczeń, wszelkie szkody pokrywa Wykonawca.
Ofertę prosimy przesłać faxem (46/874-27-93) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@brzeziny.pl)  w terminie do dnia 17.09.2021r. do godz. 10:00.

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Ewa Kołodziej 46 874 77 57.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

Osobą upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia jest Ewa Kołodziej 46 874 77 57.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

 

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej