Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 09-09-2022

ZAPYTANIE OFERTOWEZwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Zakup masztu flagowego z flagą wraz z dostawą i montażem oraz wykonaniem podłoża pod maszt flagowy podczas realizacji zadania pn:   

                                                                                                         
„Pod Biało – czerwoną”


1.    Maszt o wysokości ok 8 m, zwieńczony kopułką
2.    Mocowania flagi: obejmy i obciążnik
3.    Wciąganie flagi: krętlik, linka, zamek i klucz imbusowy
4.    Flaga biało – czerwona o wymiarach ….
5.    Posadowienie: wspornik zawiasowy, tuleja, maskownica wspornika
6.    Wykonanie podłoża betonowego pod maszt flagowy

Przewidziany realizacji zakończenia robót: 31.10.2022r.
Kryterium oceny ofert – cena 100%
Inne – brak
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wpływu do tut. urzędu prawidłowo wystawionej faktury, po podpisaniu Protokołu odbioru.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
5. Ofertę należy złożyć na załączonym formularzu.
6. Do oferty należy załączyć klauzulę RODO.
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/874-27-93) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@brzeziny.pl) w terminie do dnia 16.09.2022r do godz.12.00.        

 

Pełna treść zapytania

Mapa poglądowa

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej