Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

calendar 02-03-2023

W ramach zamówienia należy opracować koncepcję urządzenia terenu zielonego wraz z małą architekturą.

Koncepcja musi zawierać następujące elementy:

- zwięzłą część opisową oraz graficzną koncepcji
- lokalizację ścieżek/alejek
- lokalizację urządzeń małej architektury (np. ławki, kosze na śmieci, kosze na odchody zwierzęce itp.)
- zaplanowanie nowych nasadzeń (m.in. zieleń niska, płożąca się, rośliny miododajne i bioróżnorodne)
- zaproponowanie innowacyjnych rozwiązań na obszarze objętym opracowaniem
- dokumentację fotograficzną stanu istniejącego (min. 5 zdjęć)
- wizualizację
- zestawienie szacunkowych kosztów/kosztorys inwestorski

Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej w 3-ech egz oraz cyfrowej na nośniku CD/DVD/PENDRIVE
Teren objęty jest ochroną konserwatorską W.U.O.Z. w Łodzi.
2) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do bieżących konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia:  do dnia 17 marca 2023 r.
Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne: brak  
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy/ zlecenia, a w szczególności warunki zapłaty:
1. Cena zawarta w ofercie musi realizację całego zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
Ofertę prosimy przesłać pocztą Urząd Miasta Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, faxem  46/ 874-27-93 lub pocztą elektroniczną sekretariat@brzeziny.pl w terminie do dnia 06.03.2023 r. do godz. 10.00.
Wszelkie pytania związane z wykonaniem koncepcji należy kierować pod nr 46 874 77 57.

 

Pełna treść zapytania

Mapa poglądowa

Klauzula RODO

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej