Zapytania ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE

calendar 14-03-2023

ZAPYTANIE OFERTOWE
 


Zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
 
Sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (branżaogólnobudowlana) w ramach realizacji zadania:                                                                                                          
„Rozszerzenie oferty kulturalnej Muzeum Regionalnego w Brzezinach poprzez modernizację sceny plenerowej, wykonanie wiaty imprezowo-wystawowej oraz zakup wyposażenia umożliwiającego organizację imprez plenerowych”
 
Przewidziany termin zakończenia robót: czerwiec 2023r
Przedmiot umowy z Wykonawcą opisany jest w dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Urzędu Miasta Brzezin https://bip.brzeziny.pl/brz/przetargi/platforma/aktualne-postepowania/r15560,Rozszerzenie-oferty-kulturalnej-w-Brzezinach-poprzez-modernizacje-sceny-plenerow.html
Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym oraz dołączyć klauzulę RODO
Wszelkie informacje w zakresie zapytania ofertowego udzielane są pod nr tel. 46 874 77 57.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (sekretariat@brzeziny.pl) w terminie do dnia 21.03.2023r do godz. 12.00.         

 

Pełna treść zapytania

Folrmularz oferty

Klauzula informacyjna

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej