Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych)

calendar 02-03-2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0014/16 zawartej z Województwem Łódzkim oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Termin realizacji zamówienia:  do zakończenia prac związanych z realizacją w/w zadania tj. do dnia 31 października 2017r.

 

Kryterium oceny ofert: – cena 100%

inne:     -   brak 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.

2. Przedmiot umowy z Wykonawcą zgodny z siwz umieszczonym na stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl. (data ogłoszenia 11.01.2017r.).

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (miroslawa.terka@brzeziny.pl)w terminie do dnia 10.03.2017r. 

 

Dokumenty jakie oferent musi złożyć w postępowaniu:

-    wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

 

 

Wykaz załączników:      

1)  załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

2)  załącznik nr 2 – wzór umowy

3)   pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej