Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana)

calendar 02-03-2017

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno-budowlana) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

 

Inspektor Nadzoru powinien posiadać kwalifikacje, o których mowa w art. 37 c  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014r. poz. 1446 z późn. zm.):

„Art. 37c [Zabytki nieruchome wpisane do rejestru, kwalifikacje]

Robotami budowlanymi kieruje albo nadzór inwestorski wykonuje, przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru osoba, która posiada uprawnienia budowlane określone przepisami Prawa budowlanego oraz która przez co najmniej 18 miesięcy brała udział w robotach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury”.

 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień określonych przepisami Prawa budowlanego oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

Na potwierdzenie posiadania co najmniej 18 miesięcznej praktyki zawodowej na budowie przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury zgodnie z art. 37 c  ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Wykonawca przedłoży dokumenty o których mowa w art. 37 g ustawy:

„Art. 37g [Dokumenty potwierdzające udział w pracach]

1. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich lub badaniach konserwatorskich, prowadzonych przy zabytkach wpisanych na Listę Skarbów Dziedzictwa, albo w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych, prowadzonych przy zabytkach wpisanych do rejestru, inwentarza muzeum będącego instytucją kultury lub innych zabytkach zaliczanych do jednej z kategorii, o których mowa w art. 64 ust. 1, oraz badaniach archeologicznych lub zatrudnienie przy tych pracach lub badaniach w muzeum będącym instytucją kultury potwierdzają świadectwa, w tym dotyczące odbytych praktyk zawodowych, oraz inne dokumenty zaświadczające udział w tych pracach, badaniach lub robotach lub zatrudnienie przy tych pracach wydane przez kierownika jednostki organizacyjnej, na rzecz której te prace, badania lub roboty były wykonywane, albo przez osobę, pod której nadzorem były wykonywane, w tym zakresy obowiązków na stanowiskach pracy w muzeum będącym instytucją kultury lub zaświadczenia wydane przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

2. Udział w pracach konserwatorskich, pracach restauratorskich, badaniach konserwatorskich, robotach budowlanych lub badaniach architektonicznych prowadzonych przed dniem 26 sierpnia 2011 r. przy zabytku niewpisanym do rejestru zabytków potwierdzają świadectwa, inne dokumenty lub zaświadczenia, o których mowa w ust. 1.”

Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0014/16 zawartej z Województwem Łódzkim oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Termin realizacji zamówienia:  do zakończenia prac związanych z realizacją w/w zadania tj. do dnia 31 października 2017r.

 

Kryterium oceny ofert: – cena 100%

inne:     -   brak 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.

2. Przedmiot umowy z Wykonawcą zgodny z siwz umieszczonym na stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl. (data ogłoszenia 11.01.2017r.).

3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (miroslawa.terka@brzeziny.pl)  w terminie do dnia 10.03.2017r. 

 

Dokumenty jakie oferent musi złożyć w postępowaniu:

-    wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1

- dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych kwalifikacji, uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

 

 

Wykaz załączników:      

1)  załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

2)  załącznik nr 2 -  wzór umowy

3)   pełna treść zapytania

 


 

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej