Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego

calendar 02-03-2017

 

 

ZMIANA TREŚCI

 

ZAPYTANIA OFERTOWEGO

 

dotyczy: zapytania ofertowego z dnia 02.03.2017r. na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

 

Miasto Brzeziny, 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16  dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego:

1.  W opisie przedmiotu zamówienia dotychczasowy zapis brzmi:

 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

Kopia decyzji i postanowienia RDOŚ w Łodzi – załącznik nr 2.

 Obszar nadzoru: zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do siwz umieszczonego na stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl (data ogłoszenia 11.01.2017r.).

Otrzymuje brzmienie:

 Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego, w tym zgodnie z zakresem wynikającym z decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 i postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2, podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”. Jako nadzór przyrodniczy rozumie się nadzór przyrodnika, w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, nad wszystkimi elementami przyrody ożywionej, w szczególności nad dendroflorą i awifauną Parku. Dokładny zakres i obszar nadzoru zgodny z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do siwz umieszczonego na stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl (data ogłoszenia 11.01.2017r.). Kopia decyzji i postanowienia RDOŚ w Łodzi stanowi załącznik nr 2.

2.  W zapytaniu ofertowym  dotychczasowy zapis brzmi:

 Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (miroslawa.terka@brzeziny.pl)                        w terminie do dnia 10.03.2017r. 

  Otrzymuje brzmienie:

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (miroslawa.terka@brzeziny.pl)                        w terminie do dnia 13.03.2017r. 

 3.  Zmianie ulega załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – formularz ofertowy i Wykonawca zobowiązany jest złożyć ofertę na aktualnym druku stanowiącym załącznik do ninieszej zmiany treści zapaytania ofertowego.

  4.  Zmianie ulega załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – wzór umowy.

 Pozostałe warunki opisane w specyfikacji pozostają bez zmian.

 Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w składanej ofercie dokonanej przez Zamawiającego zmiany.

 Wykaz załączników:      

 1) załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

 2)  załącznik nr 3 – wzór umowy

 3)  załącznik nr 2 -  decyzja i postanowienie RDOŚ w Łodzi

 Pełna treść zmiany

 

 ZAPYTANIE OFERTOWE - przed zmianą

 

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Przyrodniczego zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 23 stycznia 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 i postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 6 lutego 2017r. znak: WPN-II.6401.303.2016.KW2 podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach”.

Kopia decyzji i postanowienia RDOŚ w Łodzi – załącznik nr 2.

Obszar nadzoru: zgodnie z projektem budowlanym (załącznik nr 7 do siwz umieszczonego na stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl (data ogłoszenia 11.01.2017r.).

 

Osoba pełniąca nadzór przyrodniczy powinna posiadać wykształcenie wyższe z zakresu nauk przyrodniczych (na kierunku biologia, ochrona środowiska lub pokrewne), a także posiadać przynajmniej trzyletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia nadzoru przyrodniczego. Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i doświadczenia. Kopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem.

 

Projekt pn. „Ochrona dziedzictwa historyczno-przyrodniczo-kulturowego miasta poprzez rewaloryzację Parku Miejskiego w Brzezinach” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach poddziałania V.4.2 Przeciwdziałanie degradacji środowiska Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, realizowany na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPLD.05.04.02-10-0014/16 zawartej z Województwem Łódzkim oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

 

Termin realizacji zamówienia:  do zakończenia prac związanych z realizacją w/w zadania tj. do dnia 31 października 2017r.

 

Kryterium oceny ofert: – cena 100%

inne:     -   brak 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:

1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.

2.  Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.

3.  Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (miroslawa.terka@brzeziny.pl)  w terminie do dnia 10.03.2017r. 

 

Dokumenty jakie oferent musi złożyć w postępowaniu:

-  wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 1

-  dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia i doświadczenia.

 

Wykaz załączników:      

1)        załącznik nr 1 -  formularz ofertowy

2)        załącznik nr 2 -  decyzja i postanowienie RDOŚ w Łodzi

3)        załącznik nr 3 – wzór umowy

4)     pełna treść zapytaniaWSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej