Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe SENIOR WIGOR

calendar 19-04-2017

Burmistrz Miasta Brzeziny zaprasza do składania ofert na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

Przeprowadzenie jednorazowego spotkania edukacyjnego na temat sztuki ludowej regionu łódzkiego w wymiarze do 2 godzin dydaktycznych w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych w Brzezinach Senior-WIGOR, 95-060 Brzeziny, ul. Sportowa 1, w szczególności zapoznanie z historią regionu, ludowym wzornictwem itp. 15 osób starszych . Spotkanie prowadzone będzie w Dziennym Domu przy ul. Sportowej 1 w Brzezinach w kwietniu 2017 r. w zaproponowanym terminie i godzinie przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Wykonawca zapewni potrzebne materiały do prowadzenia spotkania.

 

Termin realizacji zamówienia:  od 24.04.2017 r.  do 28.04.2017 r.

 

Kryterium oceny oferty:

Cena: 100 %;
inne: nie dotyczy

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności zapłaty:

Zamawiający może wezwać oferenta do złożenia wyjaśnień i uzupełnienia oferty.

Wykonawca musi posiadać doświadczenie w prowadzeniu spotkań edukacyjnych lub warsztatów w zakresie sztuki ludowej.

W przypadku, gdy cena ofertowa przekroczy kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Zamawiający zastrzega sobie prawo  do podjęcia negocjacji z Wykonawcą, którego oferta jest najkorzystniejsza.

Wynagrodzenie za wykonanie zamówienia płatne będzie przelewem po wykonaniu przedmiotu zamówienia w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

 

Dane do faktury/ rachunku:

Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny, NIP 833 00 05 565

 

Ofertę prosimy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Urzędu Miasta Brzeziny 95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, pok. 110- sekretariat lub pocztą elektroniczną (katarzyna.wadowiec@brzeziny.pl) w terminie do 21.04.2017 r. do godz. 15:00. Decyduje data skutecznego wpływu na sekretariat. Oferty złożone po tym terminie nie będą rozpatrywane.

Prawidłowo przygotowana oferta powinna składać się z karty oferty i CV Wykonawcy.

Brzeziny , dnia 18.04.2017 r.


Pełna treść zapytania

Wzór oferty


WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej