Zapytania ofertowe

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru

calendar 28-04-2017

RI. 7011.3.2017


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru podczas realizacji zadania pn. „Remont drogi gminnej Nr 121244E – ul. Prusa w Brzezinach w km 0+136 – 0+436 wraz z umocnieniem skarp przy przepuście w km 0+286”.

Termin realizacji zamówienia:  do zakończenia prac związanych z realizacją w/w zadania
(termin realizacji zadania: 15.11.2017r.)

Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne:         - brak 

Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Przedmiot umowy z Wykonawcą zgodny z siwz umieszczonym na stronie internetowej Miasta Brzeziny www.brzeziny.pl. (data ogłoszenia 10.04.2017r.).
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.

Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (miroslawa.terka@brzeziny.pl) w terminie do dnia 08.05.2017r. 

Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

 

Pełna treść ogłoszenia

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej