Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 04-12-2017

Brzeziny, 4 grudnia 2017 r.ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku z zamiarem aplikowania o dofinansowanie w ramach poddziałania IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT RPO WŁ 2014-2020 na realizację projektu pn. Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
1.    Przeprowadzenie wizji lokalnych nieruchomości wszystkich osób z terenu Miasta Brzeziny, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie i ankietę dotyczącą montażu instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła. W ramach wizji lokalnych należy wykonać:
-     dobór (określenie mocy instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z rozplanowaniem przebiegu i zakresu instalacji) wspólnie z właścicielem nieruchomości (m.in. na podstawie okazanych dokumentów dotyczących ponoszenia kosztów z tytułu energii elektrycznej i cieplnej) odpowiedniej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła;
-     oszacowanie z najwyższą starannością przewidywanych kosztów zakupu, dostawy i montażu dobranej instalacji dla każdej nieruchomości, w tym kosztów budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany;
-     określenie z najwyższą starannością, czy koszty budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej służącej podłączeniu źródła produkującego energię z obiektem, który ma być zasilany, przekroczą 15 % netto kosztów inwestycji w danej nieruchomości;
-    wpisanie danych osobowych, danych dotyczących nieruchomości, oszacowanych kwot inwestycji (w tym oszacowanego przez wykonawcę wkładu własnego) do przygotowanego przez zamawiającego wzoru umowy pomiędzy Miastem Brzeziny a właścicielem nieruchomości,
-     uzyskanie informacji od właściciela czy w wyniku określenia szacunkowej wartości inwestycji na jego nieruchomości a tym samym jego wkładu własnego będzie zainteresowany wzięciem kredytu z Bank Ochrony Środowiska na pokrycie wkładu własnego,
-     przygotowanie w wersji papierowej i elektronicznej tabelarycznego zestawienia zawierającego następujące kolumny: 1. Imię i nazwisko właściciela/współwłaścicieli; 2. Adres instalacji; 3. Pompa ciepła Tak/Nie; 4. Moc instalacji fotowoltaicznej; 5. Moc pomy ciepła (jeśli dotyczy); 6. Szacunkowy koszt inwestycji na nieruchomości PLN netto/brutto; 7 Szacunkowy koszt budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej PLN netto/brutto; 8. Szacunkowy koszt budowy, przebudowy wewnętrznej instalacji elektroenergetycznej / cieplnej przekracza 15% kosztów inwestycji netto na nieruchomości Tak/ Nie 9. Szacunkowy koszt wkładu własny właściciela/właścicieli; 9. Zainteresowanie kredytem z BOŚ Tak/Nie
2.     Oszacowanie z najwyższą starannością dla całego projektu efektu ekologicznego obejmującego redukcję CO2, pyłu zawieszonego PM 10 i PM  2,5 oraz benzo(a)pirenu.
3.     Opracowanie studium wykonalności, formularza wniosku o dofinansowanie i programu funkcjonalno – użytkowego dla w/w projektu. Wzór formularza wniosku o dofinansowanie stanowi załącznik nr 1 do wezwania w ramach naboru nr RPLD.04.01.01-IP.03-10-001/17 (publikacja na stronie www.lom.lodz.pl)
W procesie naboru do udziału w projekcie zgłoszonych zostało 170 nieruchomości. Na każdej przewiduje się wykonanie instalacji fotowoltaicznej, na co najmniej 130 (dodatkowo) – pomp ciepła typu monoblok powietrze-woda, niewymagających montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków, jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.  Instalacje będą dobierane indywidualnie do potrzeb każdego właściciela nieruchomości z uwzględnieniem konieczności wykorzystania energii wyłącznie na potrzeby własne gospodarstw domowych. 
Czas realizacji umowy z wykonawcą –  3 miesiące
Wymagania konieczne: udokumentowane posiadanie niezbędnych uprawnień do wykonania przedmiotu zlecenia oraz przeprowadzenie wizji nieruchomości i sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności co najmniej dla 2 projektów dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych montowanych na potrzeby własne gospodarstw domowych, które to projekty otrzymały dofinansowanie
z EFRR w perspektywie 2014-2020.
Kryterium oceny ofert – cena 100%
Podstawę do wystawienia faktury/rachunku będzie stanowił protokół zdawczo-odbiorczy podpisany przez przedstawicieli obydwu stron umowy. Wynagrodzenie będzie płatne w terminie do 14 dni od dnia złożenia przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.
Oferta powinna zawierać m.in. łączną kwotę w podziale netto i brutto za wykonanie przedmiotu niniejszego zapytania jak również cenę netto i brutto w podziale na:
- wizja nieruchomości (panele fotowoltaiczne)
- wizja nieruchomości (panele fotowoltaiczne i pompa ciepła)
- formularz wniosku o dofinansowanie
- opracowanie pfu i sw łącznie z oszacowaniem efektu ekologicznego.
W ofercie należy również zawrzeć informację o przeprowadzeniu wizji nieruchomości i sporządzeniu programu funkcjonalno-użytkowego i studium wykonalności co najmniej dla 2 projektów dotyczących montażu paneli fotowoltaicznych lub kolektorów słonecznych montowanych na potrzeby własne gospodarstw domowych, które to projekty otrzymały dofinansowanie z EFRR w perspektywie 2014-2020 i załączyć stosowne referencje.
Oferty proszę przesyłać pocztą (Urząd Miasta Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16, 95-060 Brzeziny), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (funduszeue@brzeziny.pl)
w terminie do 13 grudnia 2017 r. do godz. 15.00.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.

Z poważaniem
Burmistrz Miasta Brzeziny
Marcin Pluta

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej