Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 06-12-2017

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE


W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach” według następującego podziału na części(zadania).
Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 
Zadanie nr.1 – Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr.1 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła  w Brzezinach”
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność konstrukcyjna – budowlanej.         

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych podczas realizacji zadania.                                                                                                          

Przewidziany termin rozpoczęcia robót: od dnia 23.06.2018.
Zadanie nr. 2 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Przedszkola nr.3 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła  w Brzezinach” 
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność konstrukcyjna – budowlanej podczas realizacji zadania.                                                                                                              

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych podczas realizacji zadania.                                                                                                            

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania.
Przewidziany termin rozpoczęcia robót: od dnia 23.06.2018.
Zadanie nr.3 - Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr.3 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła  w Brzezinach”   
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność konstrukcyjna – budowlanej podczas realizacji zadania.                                                                                                              

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych podczas realizacji zadania.                                                                                                                    

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru w specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych podczas realizacji zadania. 
  Przewidziany termin rozpoczęcia robót: od dnia 23.06.2018.
   

Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne:         - brak 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Przedmiot umowy z Wykonawcą zgodny z załączonymi załącznikami pod adresem: http://materiały.brzeziny.pl
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
4. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Gospodarka niskoemisyjna, Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałania IV.2.1 Termomodernizacja budynków – ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.04.02.01-10-0008/17-00 pn. Ekologiczna modernizacja źródeł ciepła w Brzezinach.
5.Wykonawca może złożyć ofertę na jedno, dwa lub wszystkie zadania
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (ireneusz.strzepka@brzeziny.pl) w terminie do dnia 13.12.2017r.  do godź.14.00.        
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

 

 

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej