Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 21-08-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej na przebudowę 2 przejść dla pieszych usytuowanych na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach na ul. Sienkiewicza w ramach zadania: „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Miasta Brzeziny poprzez przebudowę 2 przejść dla pieszych na ul. Sienkiewicza”

Planowany zakres zadania obejmuje: Wykonanie projektu zmiany organizacji ruchu i przedmiaru robót łącznie z uzgodnieniem tego projektu z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi, Generalna Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Łódzkiego. Projekt polega na przebudowie 2 przejść dla pieszych usytuowanych na drodze krajowej nr 72 w Brzezinach na ul. Sienkiewicza 4 (w rejonie skrzyżowania z ul. Andrzeja Frycza Modrzewskiego) i na ul. Sienkiewicza 21 (w rejonie skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego) Przebudowa obejmuje – wyposażenie przejść dla pieszych w znaki aktywne D-6 podświetlane lampami LED i zasilane z sieci (po 1 szt. na każdym przejściu). Wykonanie grubowarstwowego oznakowania poziomego P -10 w barwie biało-czerwonej oraz zamontowanie 12 szt.(po 6 przy każdym przejściu) pasywnych „kocich oczek”.

W ramach zamówienia należy wykonać:
1)opracować projekt wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami wynikającymi ze specyfiki i zakresu opracowania, przedmiar robót, specyfikację technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie  funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr 130, poz.1389)
Ilość egzemplarzy poszczególnych opracowań zostanie określona w umowie;
2) uzyskać niezbędne opinie i dokonać koniecznych uzgodnień do dokonania zgłoszenia robót budowlanych/pozwolenia na budowę;
3)wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do bieżących konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego.
4)przed złożeniem ofert zaleca się przeprowadzenie przez Wykonawcę wizji lokalnej w terenie.
Termin realizacji zamówienia:  do dnia 28.09.2018 r.
Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne:        brak 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy/ zlecenia, a w szczególności warunki zapłaty:
1. Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
Ofertę prosimy przesłać pocztą Urząd Miasta Brzeziny,  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, faxem 46/ 874-27-93 lub pocztą elektroniczną ireneusz.strzepka@brzeziny.pl w terminie do dnia 27.08.2018r. do godz. 12.00

 

Pełna treść zapytania

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej