Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 06-09-2018

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
„Wykonanie  projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2033” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, przeprowadzeniem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz uzyskaniem wymaganych prawem opinii (jeśli będą wymagane).

1.    Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest:
1)    wykonanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Brzeziny na lata 2018-2033 opracowanego zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 1977 r. Prawo energetyczne ( Dz. U. z 2018 r. poz. 755) oraz innymi odrębnymi przepisami dotyczącymi uzgodnienia  przedmiotowego opracowania
2)    przeprowadzenie Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko (jeśli będą wymagane).
2.    Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe powinien zwierać:
1)    Ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe;
2)    Przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych;
3)    Możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem energii elektrycznej i ciepła wytwarzanych w odnawialnych źródłach energii, energii elektrycznej i ciepła użytkowego wytwarzanych w kogeneracji oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych;
4)    Możliwości stosowania środków poprawy efektywności energetycznej w rozumieniu art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej;
5)    Zakres współpracy z innymi gminami.
3.    W ramach realizacji zadania Wykonawca powinien:
1)    Przygotować i zebrać wytyczne i materiały źródłowe,
2)    Opracować projekt założeń w oparciu o zebrane materiały,
3)    Przeprowadzić procedurę Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wraz z konsultacjami społecznymi (jeśli będzie wymagana),
4)    Uzyskać niezbędne uzgodnienia i opinie, w tym uzyskać pozytywną opinię samorządu województwa w zakresie  koordynacji współpracy z innymi gminami oraz w zakresie zgodności z polityką energetyczną państwa ( Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Wojewódzkiej Inspekcji Sanitarnej oraz Zarządu Województwa).
5)    Sporządzić Prognozę oddziaływania na środowisko (jeśli będzie wymagana),
6)    Przygotować i wyłożyć dokument do publicznego wglądu,
7)    Zebrać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do projektu założeń, dokonać ich analizy i wprowadzić ewentualne  poprawki i uzupełnienia,
8)    Przygotować dokument projektu założeń do uchwalenia  przez Radę Miasta Brzeziny,
9)    Przygotować z uzasadnieniem  projekt uchwały Rady Miasta zatwierdzającej dokument,
10)    Uczestniczyć w zatwierdzaniu planu przez Radę Miasta (obecność na komisjach i na sesji).
11)    Dane niezbędne do opracowania przedmiotu zamówienia wykonawca uzyska własnym staraniem i na własny koszt. Zamawiający udzieli w tym zakresie upoważnienia dla wykonawcy do występowania w jego imieniu do właściwych organów i instytucji.
4.    Termin realizacji zamówienia :
do dnia 15 grudnia 2018 roku.
5.    Warunki udziału w postępowaniu
Wykonawca ma posiadać doświadczenie w zakresie  realizacji zamówień tj. wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwa opracowania dotyczące projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
Na potwierdzenie spełnienia warunku należy dołączyć oświadczenie stanowiące załącznik do formularza oferty oraz referencje.
6.    Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1)    Wykaz wykonanych usług –Załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
2)    Dowody, że wykazane usługi zostały wykonane należycie (np. referencje).
3)    Formularz ofertowy –Załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.
4)    Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą.
7.    Wszelkich informacji w zakresie przedmiotowego zaproszenia udziela Wydział Rozwoju Infrastruktury i Mienia. Osoba upoważniona do kontaktowania się z oferentami: Agnieszka Guzek, tel. 46 8742224 w. 317.
8.    Termin związania z ofertą: 30 dni.
9.    Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert:
Ofertę,  na druku stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia, należy przesłać pocztą elektroniczną (agnieszka.guzek@brzeziny.pl) w terminie do 17 września 2018 r.  do godziny 15.00.
10.    Kryterium oceny ofert – cena 100 %
inne ......................................................%
11.    Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1)    Cena zawarta w ofercie powinna być podana oddzielnie za realizację zadania określonego w pkt. 1 oraz za realizację zadania określonego w pkt. 2. Oferent przedstawi w ofercie cenę w kwotach netto i brutto. (wzór oferty - załącznik nr 1).
2)    Wynagrodzenie płatne będzie przelewem, na wskazany przez Wykonawcę rachunek bankowy, w terminie do 14 dni, od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury jest podpisanie przez Zamawiającego protokołu zdawczo-zbiorczego z odbioru wykonanej pracy
3)    Wynagrodzenie obejmuje wszystkie poniesione przez Wykonawcę koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy.
12.    Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579).
13.    Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania  niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny, w tym w szczególności w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.


Pełna treść zapytania

klauzula RODO

formularz ofertowy

załącznik nr 2

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej