Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 09-05-2019

 

                                                                                                                                                                                                       Brzeziny, dnia  6.05.2019r.


                                                                ZAPYTANIE OFERTOWE
W związku  z realizacją przedmiotu zamówienia pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku głównego  Muzeum Regionalnego w Brzezinach wraz z zagospodarowaniem terenu działki nr 2668 w Brzezinach w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”,
zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego w specjalnościach:
konstrukcyjno – budowlanej z kwalifikacjami o których mowa  w art.37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 poz.21287, ze zmianami)  podczas realizacji zadania, oraz
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z kwalifikacjami o których mowa  w art.37c ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. 2017 poz.21287, ze zmianami)  podczas realizacji zadania.                                                                                                           
Przewidziany termin zakończenia do dnia 30.11.2019.
Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne:         - brak 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Przedmiot umowy z Wykonawcą zgodny z załączonymi załącznikami pod adresem: http://materiały.brzeziny.pl
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
4. Inwestycja realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie VI.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury, Poddziałania VI.1.1 Dziedzictwo kulturowe i infrastruktura kultury - ZIT dla projektu nr umowy UDA-RPLD.06.01.01-10-0002/18-00 pn. „Zaginione Miasto – stworzenie systemu efektywnego wykorzystania zasobów kulturowych Miasta Brzeziny”.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (ireneusz.strzepka@brzeziny.pl) w terminie do dnia 13.05.2019r.  do godź.14.00.        
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej