Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 10-07-2019

ZAPYTANIE OFERTOWEZwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalności konstrukcyjno - budowlanej ) podczas realizacji zadania - Budowa  Otwartej Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana w Brzezinach, działka ewid. 872/16, w ramach zadania: „Otwarte Strefy Aktywności  „OSA” w Brzezinach”

Termin realizacji zamówienia:  30.09.2019
Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne:         - brak 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Przedmiot umowy z Wykonawcą zgodny z załączonymi załącznikami.
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (ireneusz.strzepka@brzeziny.pl) w terminie do dnia 16.07.2019r.  do godź.14.00.        
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej