Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 04-09-2019

ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność konstrukcyjno - budowlana) podczas realizacji zadania - Budowa  Otwartej Strefy Aktywności „OSA” przy ul. Hetmana
w Brzezinach, działka ewid. 872/16, w ramach zadania inwestycyjnego: „Otwarte Strefy Aktywności  „OSA” w Brzezinach”

Termin realizacji zamówienia:  30.09.2019
Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne:         - brak 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy, a w szczególności warunki zapłaty:
1.  Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Przedmiot umowy z Wykonawcą opisany jest w dokumentacji przetargowej na stronie internetowej Miasta Brzeziny https://brzeziny.pl/przetargi.php?pr=874 (ogłoszenie z dnia 31.05.2019).
3. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto Inspektora Nadzoru po odbiorze robót,  będących przedmiotem umowy z Wykonawcą, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przedmiotowego postępowania bez podania przyczyny.
Ofertę prosimy przesłać pocztą (Urząd Miasta  95-060 Brzeziny, ul. Sienkiewicza 16), faxem (46/ 874-27-93) lub pocztą elektroniczną (urszula.prysinska@brzeziny.pl) w terminie do dnia 06.09.2019 r.  do godz.12.00.        
Do oferty należy dołączyć dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganych uprawnień oraz dokument potwierdzający przynależność do branżowej izby.

Wykaz załączników:
1)    Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
2)    Załącznik nr 2 – wzór umowy

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej