Zapytania ofertowe

unieważnienie zapytania ofertowego

calendar 11-10-2019

Unieważnienie zapytania ofertowego z dnia 03.09.2019 r.
     


    W dniu 03.09.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe znak: RI.7013.07.01.2019 dotyczące pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru (specjalność drogowa) podczas realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej ulicy Traugutta w Brzezinach”, na działkach o nr ewid. 2753, 2658, 2409/4, 2475/4, 2475/3,2475/1, 2422/3, 2513/3, obręb 8, Brzeziny, nr drogi 121255E.
    Unieważnia się przedmiotowe zapytanie ofertowe.UZASADNIENIE


    Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych do ww. zadania inwestycyjnego został unieważniony.
    W związku z powyższym postanowiono unieważnić zapytanie ofertowe.

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej