Zapytania ofertowe

Zapytanie ofertowe

calendar 16-10-2019

ZMIANA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO


Dotyczy: RI.7011.01.01.2019 zapytania ofertowego na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w Brzezinach przy ul. Św. Anny 33/35, działka ewid. 2804/4, obręb 0008, w ramach zadania: „Budowa nowego budynku komunalnego”

Przedmiot zamówienia nie będzie obejmował wykonania specyfikacji i przedmiaru robót.

Pozostałe warunki zamówienia pozostają bez zmian

Ofertę prosimy przesłać pocztą Urząd Miasta Brzeziny,  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, faxem 46/ 874-27-93 lub pocztą elektroniczną ewa.kolodziej@brzeziny.pl w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 12.00


ZAPYTANIE OFERTOWE


Zwracam się z prośbą o przedstawienie swojej oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:
Wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego (zwanego dalej PFU) wraz z kosztorysem na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) w Brzezinach przy ul. Św. Anny 33/35, działka ewid. 2804/4, obręb 0008, w ramach zadania: „Budowa nowego budynku komunalnego”

Planowany zakres zadania obejmuje: Zaprojektowanie obiektu wykorzystując maksymalną powierzchnię zabudowy budynkiem zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Brzeziny. Budynek o wysokości maksymalnie 3 kondygnacji, bez podpiwniczenia o dachu płaskim z uwzględnieniem paneli fotowoltaicznych. Lokale mieszkalne o wielkości ok. 32m2 i ok. 45 m2 . Do PFU należy wykonać plan zagospodarowania terenu z uwzględnieniem miejsc parkingowych, zewnętrznych instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, ciepłowniczej i eNN. W ramach zadania należy uzyskać uzgodnienie z rzeczoznawca ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

W ramach zamówienia należy:
1) opracować program funkcjonalno-użytkowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami wynikającymi ze specyfiki i zakresu opracowania, przedmiar robót, specyfikację technicznych warunków wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego. (Dz.U.2013.0.1129)
Dokumentację należy wykonać w wersji papierowej w 5-ciu egz oraz cyfrowej na nośniku CD lub DVD
2) uzyskać niezbędne opinie i dokonać koniecznych uzgodnień
3) wykonać kosztorys inwestycji
4) Zmawiający uzyska opinię W.U.O.Z. w Łodzi
5) Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia zobowiązany jest do bieżących konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego.
Termin realizacji zamówienia:  do dnia 09 grudnia 2019 r.
Kryterium oceny ofert: – cena 100%
inne: brak 
Inne istotne warunki zamówienia przyszłej umowy/ zlecenia, a w szczególności warunki zapłaty:
1. Cena zawarta w ofercie powinna obejmować realizację całego zamówienia.
2. Wynagrodzenie będzie płatne przelewem na konto po odbiorze przedmiotu umowy bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu.
Ofertę prosimy przesłać pocztą Urząd Miasta Brzeziny,  95-060 Brzeziny,  ul. Sienkiewicza 16, pok. 110, faxem 46/ 874-27-93 lub pocztą elektroniczną ewa.kolodziej@brzeziny.pl w terminie do dnia 21.10.2019 r. do godz. 12.00

 

Pełna treść

WSTECZ

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej