Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach

 

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzezinach, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polega na zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Brzezinach.

 

Celem głównym projektu jest przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w mieście Brzeziny i województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

  • szybką i skuteczną likwidację skutków klęsk żywiołowych,
  • skuteczne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego, ekologicznego, itp.,
  • likwidacja miejscowych zagrożeń,
  • zwiększenie bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa, w tym osób niepełnosprawnych.

 

Realizacja projektu przyczyni się do lepszego zabezpieczenia terenu gminy i regionu przed zagrożeniami. Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu jednostka OSP w Brzezinach będzie mogła efektywnie przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska. Skróceniu ulegnie czas działania jednostki w obliczu zaistniałych zdarzeń i co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy i regionu.

 

Okres realizacji:                                 do 31.12.2020

Dofinansowanie z EFRR:                   982.800,00 PLN

Całkowita wartość projektu:             1.170.000,00 PLN

Wkład własny:                                    187.200,00 PLN

 

 

Miasto Brzeziny zakończyło realizację projektu pn. Zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego poprzez zakup wozu ratowniczo - gaśniczego z wyposażeniem
dla Ochotniczej
Straży Pożarnej w Brzezinach, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania V.1.2. Rozwój Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegała na zakupie ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego
wraz z wyposażeniem na potrzeby OSP w Brzezinach.

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie powstawaniu zagrożeń środowiskowych w mieście Brzeziny i województwie łódzkim, a także zmniejszanie ich skutków.

Do celów szczegółowych projektu zaliczyć należy:

  • szybką i skuteczną likwidację skutków klęsk żywiołowych,
  • skuteczne prowadzenie działań z zakresu ratownictwa drogowego, technicznego, ekologicznego, itp.,
  • likwidacja miejscowych zagrożeń,
  • zwiększenie bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy, powiatu oraz województwa, w tym osób niepełnosprawnych.

Realizacja projektu przyczyniła się do lepszego zabezpieczenia terenu gminy i regionu przed zagrożeniami. Dzięki zakupowi profesjonalnego sprzętu jednostka OSP w Brzezinach będzie mogła efektywnie przeciwdziałać zagrożeniom dla środowiska. Skróceniu ulegnie czas działania jednostki w obliczu zaistniałych zdarzeń i co za tym idzie zwiększy się bezpieczeństwo wszystkich mieszkańców gminy i regionu.

Dofinansowanie z EFRR:                  943.804,16 PLN

Całkowita wartość projektu:             1.138.576,38 PLN

Wkład własny:                                   179.772,22 PLN

 

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej