Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”, dofinansowany w ramach RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – ZIT.

W ramach projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków,
jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa.

Czas realizacji: 1.05.2018 r.– 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 8.058.941,95 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 6.285.058,34 PLN

Wkład własny: 1.773.883,61 PLN

 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej