Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny

 

Miasto Brzeziny realizuje projekt pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny”, dofinansowany w ramach RPO WŁ 2014-2020 Poddziałanie IV.1.1 Odnawialne źródła energii – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne.

W ramach projektu wykonanych zostanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną na potrzeby własne gospodarstw domowych w Brzezinach w okresie nie krótszym niż 25 lat. Dodatkowo w 79 gospodarstwach domowych zamontowane zostaną pompy ciepła typu powietrze-woda, niewymagające montażu wymienników gruntowych, przeznaczone zarówno do ogrzewania budynków,
jak i przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Zasadniczym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo-energetycznym województwa łódzkiego, co w dalszej perspektywie przyczyni się do poprawy efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa.

Czas realizacji: 1.05.2018 r.– 31.12.2020 r.

Całkowita wartość projektu: 8.058.941,95 PLN

Dofinansowanie z EFRR: 6.285.058,34 PLN

Wkład własny: 1.773.883,61 PLN

 

____________________________________________________________________

 

11 lipca 2019 r. Miasto Brzeziny ogłosiło postępowanie przetargowe na wykonanie 149 instalacji fotowoltaicznych produkujących energię elektryczną oraz zamontowanie 79 pomp ciepła. Wyłoniony wykonawca w terminie do 15 listopada br. będzie miał obowiązek wykonania dokumentacji projektowej, na podstawie której wykona następnie niezbędne prace związane z montażem instalacji OZE na nieruchomościach uczestników projektu. Planowany termin zakończenia prac budowlanych z montażem przewidziano na 31 października 2020 r.
Po wyłonieniu wykonawcy Miasto Brzeziny planuje zorganizować spotkanie
z uczestnikami projektu w celu poinformowania ich o wyłonionym wykonawcy i specyfice przewidzianych do montażu urządzeń.

______________________________________________________________


Miasto Brzeziny informuje, że wyłoniona w postępowaniu przetargowym firma FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Kudrowicach 12, 95-200 Pabianice zgodnie z umową RI.104/2020, zawartą 4 marca 2020 r., sukcesywnie realizuje powierzone jej zadania.

Dokumentacja projektowa została już opracowana, natomiast instalacje OZE
na poszczególnych nieruchomościach są systematycznie montowane. Wykonawca jest zobligowany do zakończenia prac do końca listopada 2020 r., niemniej jednak przewiduje się, że montaż ostatniej instalacji OZE odbędzie się jeszcze we wrześniu br.

 


Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej