Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II

Miasto Brzeziny uzyskało dofinansowanie na realizację projektu pn. „Zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Brzeziny – Etap II”.

Projekt polega na zakupie, dostawie i montażu paneli fotowoltaicznych na 200 budynkach mieszkalnych (lub na gruncie) z przeznaczeniem wyprodukowanej energii z OZE wyłącznie na potrzeby socjalno-bytowe gospodarstw domowych.

Głównym celem projektu jest wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie paliwowo – energetycznym województwa łódzkiego, co w następstwie przyczyni się do zwiększenia efektywności wykorzystania i oszczędzania zasobów surowców energetycznych województwa. Ponadto starania o środki na realizację przedmiotowego projektu stanowią odpowiedź na potrzeby mieszkańców Miasta Brzeziny oraz dalsze przeciwdziałanie zanieczyszczeniu powietrza w naszym mieście.

Szacuje się, że w wyniku realizacji projektu nastąpi spadek emisji gazów cieplarnianych o 545 ton równoważnika CO2/rok.

Realizację inwestycji zaplanowano do końca 2023 r.

Całkowita wartość projektu: 4 356 230,02 zł

Kwota dofinansowania z EFRR: 3 419 782,90 zł

Kwota wkładu własnego: 936 447,12 zł

 

Brzeziny - 13 tysięczne dziś miasto, położone na wschód od Łodzi na obszarze wzniesień Łódzkich w dolinie rzeki Mrożycy posiada bogatą historię. Ze skromnej osady wiejskiej w XIII wieku przekształciło się w znaczący ośrodek miejski...

Więcej